Овој блог пост е објавен и на мојот личен блог.

Добредојдовте во 20 век. Од 20-ти април 2021 конечно македонскиот граѓанин може сосема легално да користи електронски брокерски куќи од странство за да инвестира во странски хартии од вредност. Иако теоретски постоеше можност да се користат услугите на странски брокер, системот беше поставен да не можеш да го искористиш своето лично право да управуваш со својот капитал.

Еве го моето неодамнешно искуство со отварање на сметка во InteractiveBrokers.

Она што го изнесувам овде не е финансиски совет и не треба да се толкува како таков. Ова се само лични мислења…


Photo by Aleksandar Kyng on Unsplash

Овој пост е објавен и на мојот личен блог.

Деновиве беше објавена информацијата од Министерството за финансии дека нашата држава се задолжила преку еврообврзница од 700 милиони евра по купонска каматна стапка од 1,625%.

Ова ќе биде кратка анализа и коментар за јавните финансии на државата и за историското значење на овој заем.

Што е еврообврзница?

Еврообврзница е обврзница во евра. Што е обврзница? Обврзница е специфична форма на заем, најчесто заем на големи износи. Позајмувачите најчесто се јавноста, наместо една институција како банка. Обврзницата е хартија од вредност, и може да се препродава, обезбедувајќи лесен пренос на ризикот од еден на друг…


Она што го изнесувам овде не е финансиски совет и не треба да се толкува како таков. Ова се само лаички лични мислења и не се ниту повик ниту понуда за инвестирање.

Истиов пост е објавен и на мојот личен блог.

Photo by Michele Orallo on Unsplash

Оние кои ме познаваат, знаат дека финансии и берза ми се омилено хоби веќе неколку години, па изминатите неколку денови почнав да добивам прашања од пријатели за случувањата со петнаесеткратното зголемување на цената на GameStop Corp. (NYSE: GME) од $20 на $300 и деветкратното зголемување на цената на AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE: AMC) од $2 на $18.

Кои се овие фирми?

GameStop…

Stojan Dimitrovski

Software engineer by day, everything else at night.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store