Photo by Aleksandar Kyng on Unsplash

Овој пост е објавен и на мојот личен блог.

Деновиве беше објавена информацијата од Министерството за финансии дека нашата држава се задолжила преку еврообврзница од 700 милиони евра по купонска каматна стапка од 1,625%.

Ова ќе биде кратка анализа и коментар за јавните финансии на државата и за историското значење на овој заем.

Еврообврзница е обврзница во евра. Што е обврзница? Обврзница е специфична форма на заем, најчесто заем на големи износи. Позајмувачите најчесто се јавноста, наместо една институција како банка. Обврзницата е хартија од вредност, и може да се препродава, обезбедувајќи лесен пренос на ризикот од еден на друг…


Она што го изнесувам овде не е финансиски совет и не треба да се толкува како таков. Ова се само лаички лични мислења и не се ниту повик ниту понуда за инвестирање.

Истиов пост е објавен и на мојот личен блог.

Photo by Michele Orallo on Unsplash

Оние кои ме познаваат, знаат дека финансии и берза ми се омилено хоби веќе неколку години, па изминатите неколку денови почнав да добивам прашања од пријатели за случувањата со петнаесеткратното зголемување на цената на GameStop Corp. (NYSE: GME) од $20 на $300 и деветкратното зголемување на цената на AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE: AMC) од $2 на $18.

GameStop…

Software engineer by day, everything else at night.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store